Projekty a granty

Aktuálne riešené projekty

 • Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny
 • Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht
 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA201-046316
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
 • Partneri projektu: 
 • Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), Vilniaus Universitetas (Litva), Univerza v Mariboru (Slovinsko), Partnerské gymnáziá: Gimnazija Franca Miklosica Ljutomer (Slovinsko), Vilniaus Gabijos gimnazija (Litva), Vilniaus jezuitu gimnazija (Litva), Gymnázium Janka Matušku Galanta (Slovensko), Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec (Slovensko), Wiedner Gymnasium/ Sir Karl Popper Schule (Rakúsko) 
·
 • Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia
 • Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums
 • Medzinárodný projekt Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
 • Partneri projektu: 
 • Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ČR), Uniwersytet Wroclawski (Poľsko)

 • Komparácia jazykových stratégií pravicového populizmu (Nemecko - Rakúsko - Česko - Slovensko): lexika - texty – diskurzy
 • Language strategies of right-wing populists in comparation (Germany - Austria - Czech Republik - Slovakia): lexis - texts – discourses 
 • APVV-17-0128
 • Obdobie riešenia projektu: 2018 – 2021
 • Vedúci projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • Riešitelia projektu: PhDr. Ján Demčišák, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • Partneri projektu: 
 • Katedra germanistiky FF UCM (koordinátor), partneri z FF UCM: Katedra slovenského jazyka a literatúry, Katedra pedagogiky, Katedra filozofie a aplikovanej filozofie, Katedra psychológie

 • PREPCON Präposition-Nomen-Verbindungen im Kontext
 • Medzinárodný projekt
 • Obdobie riešenia projektu: 2015-2019 (I. etapa)
 • Partneri:
  Dr. Kathrin Steyer (vedúca projektu), Institut für Deutsche Sprache Mannheim, Nemecko
  Prof. Dr. Carman Mellado Blanco, Universita Santiago de Compostela, Španielsko
  Prof. Peter Ďurčo, KGER FF UCM Trnava
 • Riešitelia projektu: PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Jana Tabačeková

 • Kontrastívna analýza uzuálnych slovných spojení a uzuálnych konštrukcií v nemčine a slovenčine
 • VEGA 1/0037/17
 • Obdobie riešenia projektu: 2017-2019
 • Vedúci projektu: prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.
 • Riešitelia projektu: PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Jana Tabačeková

 • Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: Interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov
 • APVV-15-0360
 • Obdobie riešenia projektu: 2017-2020
 • Vedúci projektu: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
 • Riešitelia projektu: prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener, Mgr. Dušan Fedič, PhD., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD.                               

Úspešne ukončené národné projekty
 • Verbálne kolokácie v nemčine a slovenčine (VEGA 1/0751/14, doba riešenia: 2014-2017)
 • Sémantická a distribučná analýza adjektív v nemčine a slovenčine (VEGA 1/0947/11, doba riešenia: 2011-2014)
 • Corpuslinguistik: Computermorphologie und Kollokationsforschung (Aktion Österreich – Slowakei, 2013-10-15-0003, doba riešenia: 2014-2015)
 • Koncepcia medziodborového štúdia Nj pre fyzioterapeutov (KEGA 3/5114/07)
 • Konfrontačný výskum kolokácií v slovenčine a v nemčine (VEGA 1/0006/08)
 • Sprechen, Argumentieren, Diskutieren (KEGA 3/0109/02)
 • Bezpečnostno-právna terminológia (Inštitucionálny projekt RPV-1-G/99)
 • Nemecko – slovenský policajný slovník (2000-2002)
 • Veľký slovensko-ruský slovník IV, V, VI. (JUĽŠ SAV: IX – 8 – 8/06)
 • Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z nemeckého jazyka
 • Nová maturita – celoštátna maturitná skúška z nemeckého jazyka


Úspešne ukončené medzinárodné projekty

 • Projekt IDIAL - Interkultúrny dialóg a regionalizované učebnice (135442 - LLP - 1 - 2007 - 1 - DE - KA2MP)
 • Projekt SprichWORT (143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP)
   
Aktuality
Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Jany Tabačekovej
 
Medzinárodný seminár pre doktorandov v rámci Erasmus+ projektu
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete