Charakteristika katedry

Jazykoveda

V oblasti jazykovedy sa členovia katedry orientujú predovšetkým na oblasti:

 • tradičná a závislostná syntax
 • kontrastívna lingvistika a syntax
 • syntax odborného jazyka
 • teória valencie slovesa
 • všeobecná a konfrontačná lexikológia, frazeológia a paremiológia
 • lexikografia
 • korpusová lingvistika
 • onomastika


Jazykovednému výskumu sa venujú predovšetkým prof. Peter Ďurčo, CSc., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Nikoleta Olexová, PhD.

 

Literárna veda

V oblasti literárnej vedy sa pracovníci katedry orientujú predovšetkým na oblasť postfeministickej literárnej vedy. Ťažiskom literárnovedného výskumu na katedre sú:

 • teoretické štúdie v oblasti genderu a queer analýzy a interpretácie literárnych textov
 • prípadové štúdie (s uplatnením postfeministických interpretačných prístupov)
 • Brecht-Forschung
 • výskum nemeckej romantiky a ženskej literatúry v období romantizmu


Literárno-vednému výskumu sa venuje PhDr. Ján Demčišák, PhD.

 

Didaktika a metodika výučby nemčiny ako cudzieho jazyka

Katedra germanistiky sa podieľa na vytváraní nových učebných materiálov pre výučbu nemeckého jazyka a participuje na vytváraní štandardov a metód testovania pre nemčinu ako cudzí jazyk. Tejto oblasti sa venuje predovšetkým Mgr. Nikoleta Olexová, PhD. Na niektorých projektoch spolupracujú aj iní členovia katedry.

 

Odborný jazyk a odborný preklad

Keďže odborný preklad je súčasťou profilu absolventa štúdia NJKK, jedným z pilierov vedecko-výskumnej orientácie katedry germanistiky je aj preklad odborných textov. Ťažiskom vedecko-výskumnej práce v tejto oblasti je najmä spoznávanie a skúmanie jazykových a kultúrnych rozdielov medzi slovensky a nemecky hovoriacou komunitou a ich aplikácia v procese interlingválneho transferu textov z rôznych spoločensko-vedných, prírodovedných, právnických, technických, ekonomických, ekologických, informačno-technologických, verejno-spoločenských a administratívnych oblastí komunikácie.

Centrum kognitívneho záujmu tvorí ekvivalentnosť východiskového a cieľového textu a jej riešenie prostredníctvom translatologických procedúr. Tejto oblasti sa venujú hlavne prof. Peter Ďurčo, CSc., Mgr. Dušan Fedič, PhD. a Mgr. Nikoleta Olexová, PhD. 
 

Aktuality
PhD.-ŠTÚDIUM NA DOSAH  
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete