Charakteristika katedry

Jazykoveda

V oblasti jazykovedy sa členovia katedry orientujú predovšetkým na oblasti:

 • tradičná a závislostná syntax
 • kontrastívna lingvistika a syntax
 • syntax odborného jazyka
 • teória valencie slovesa
 • všeobecná a konfrontačná lexikológia, frazeológia a paremiológia
 • lexikografia
 • korpusová lingvistika
 • onomastika


Jazykovednému výskumu sa venujú predovšetkým prof. Peter Ďurčo, CSc., PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., Mgr. Simona Fraštíková, PhD., Mgr. Nikoleta Olexová, PhD.

 

Literárna veda

V oblasti literárnej vedy sa pracovníci katedry orientujú predovšetkým na oblasť postfeministickej literárnej vedy. Ťažiskom literárnovedného výskumu na katedre sú:

 • teoretické štúdie v oblasti genderu a queer analýzy a interpretácie literárnych textov
 • prípadové štúdie (s uplatnením postfeministických interpretačných prístupov)
 • Brecht-Forschung
 • výskum nemeckej romantiky a ženskej literatúry v období romantizmu


Literárno-vednému výskumu sa venuje PhDr. Ján Demčišák, PhD.

 

Didaktika a metodika výučby nemčiny ako cudzieho jazyka

Katedra germanistiky sa podieľa na vytváraní nových učebných materiálov pre výučbu nemeckého jazyka a participuje na vytváraní štandardov a metód testovania pre nemčinu ako cudzí jazyk. Tejto oblasti sa venuje predovšetkým Mgr. Nikoleta Olexová, PhD. Na niektorých projektoch spolupracujú aj iní členovia katedry.

 

Odborný jazyk a odborný preklad

Keďže odborný preklad je súčasťou profilu absolventa štúdia NJKK, jedným z pilierov vedecko-výskumnej orientácie katedry germanistiky je aj preklad odborných textov. Ťažiskom vedecko-výskumnej práce v tejto oblasti je najmä spoznávanie a skúmanie jazykových a kultúrnych rozdielov medzi slovensky a nemecky hovoriacou komunitou a ich aplikácia v procese interlingválneho transferu textov z rôznych spoločensko-vedných, prírodovedných, právnických, technických, ekonomických, ekologických, informačno-technologických, verejno-spoločenských a administratívnych oblastí komunikácie.

Centrum kognitívneho záujmu tvorí ekvivalentnosť východiskového a cieľového textu a jej riešenie prostredníctvom translatologických procedúr. Tejto oblasti sa venujú hlavne prof. Peter Ďurčo, CSc., Mgr. Dušan Fedič, PhD. a Mgr. Nikoleta Olexová, PhD. 
 

Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete