Jednoodborové štúdium

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – bakalárske štúdium

Rada pre študijný program:

· predseda RŠP: prof. Peter Ďurčo, CSc.

· člen RŠP: PhDr. Ján Demčišák, PhD.

· člen RŠP: doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

· študentka: Mgr. Iveta Káčerová (1. roč. PhD. NJKK)

· zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: Mgr. Miroslava Najšlová, PhD. (pedagóg - BESST Trnava)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Dr. Dr. Fin Martensen (konateľ - Customer Service World, k.s.

  Bratislava)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

· prof. Peter Ďurčo, CSc.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· prof. prof. Peter Ďurčo, CSc. – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Alja Lipavic Oštir - funkčné miesto profesorky

· doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. - funkčné miesto docentky

· doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD. - funkčné miesto docentkyProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Absolvent študijného programu je spôsobilý riešiť základné teoretické a aplikovaných problémy, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy (v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím), v medzinárodných firmách, v cestovnom ruchu, štátnych inštitúciách, v kultúrnych inštitúciách, tlačených médiách, v rozhlase a televízii a v iných umelecko-kreatívnych odvetviach, dokáže sa uplatniť ako odborný pracovník na strednom stupni riadenia.                          


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. vedomosti: Absolvent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o nemeckom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom, špeciálne k slovenskému jazyku. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému nemeckého jazyka, nosné údaje, pojmy, princípy a teoretické a metodologické zásady lingvistických a kultúrno-vedných disciplín. Je vybavený základnými poznatkami z oblasti teórie prekladu a tlmočenia v kontexte odborného jazyka. 

2. získané zručnosti: Absolvent ovláda nemecký jazyk na vysokej praktickej úrovni. Špecifikuje a vie dať do súvislosti poznatky z dejín literatúry po nemecky hovoriacich krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie umeleckých diel.  Je schopný aplikovať jazykovedné a literárno-vedné poznatky pri pragmaticko-komunikačných aktivitách a vo vyučovaní. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. 

3. profesijné kompetencie: Absolvent má zručnosti prekladu a tlmočenia uplatniteľné v rôznych profesijných kontextoch a hospodárskych odvetviach. Taktiež sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a iné všeobecné a odborné obsahy v nemeckom jazyku.  

4. prenositeľné kompetencie:Absolvent okáže rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v nemeckom jazyku a ďalej sa v ňom vzdelávať a organizovať svoje učenie. Je schopný pracovať s informáciami a nachádzať dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti nemeckého jazykového areálu. Dokáže identifikovať a riešiť problémy a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

      

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Absolvent sa môže uplatniť ako: 

· pracovník nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy (v styku so zahraničnou klientelou v

  rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím),

· administratívny pracovník v medzinárodných firmách, v cestovnom ruchu, štátnych inštitúciách, pracovník v 

  kultúrnych  inštitúciách, tlačených médiách, v rozhlase a televízii a v iných umelecko-kreatívnych

  odvetviach.Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Absolventi bakalárskeho stupňa študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii spravidla pokračujú v štúdiu v rovnomennom študijnom programe na magisterskom stupni. Časť absolventov pracuje aj počas štúdia, ide však prevažne o prácu charakteru krátkodobej brigádnickej činnosti s rôznorodým zameraním. Z daného dôvodu sa uvádza uplatniteľnosť absolventov 2. stupňa študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a tá je nasledovná: 

88,9% absolventov sa zamestná v oblasti študovaného alebo príbuzného odboru, 11,1% absolventov sa zamestná v inej oblasti. 88,9% študentov deklaruje, že ich štúdium dostatočne pripravilo na prácu v danom alebo príbuznom odbore a aplikujú nadobudnuté profesijné zručnosti a 11,1%, ktorí sa zamestnali v inej oblasti, využíva osvojené prenositeľné kompetencie


Ku konkrétnym štatistikám bližšie tu.


Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné bakalárske štúdium 
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium

Tézy k záverečným štátnym skúškam: TU
Odporúčaná literatúra: TUAktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete