Doktorandské štúdium

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – doktorandské štúdium

Rada pre študijný program:

· predseda RŠP: prof. Peter Ďurčo, CSc.

· člen RŠP: PhDr. Ján Demčišák, PhD.

· člen RŠP: doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

· študentka: Mgr. Iveta Káčerová (1. roč. PhD. NJKK)

· zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: Mgr. Miroslava Najšlová, PhD. (pedagóg - BESST Trnava)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Dr. Dr. Fin Martensen (konateľ - Customer Service World, k.s.

  Bratislava)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

· prof. Peter Ďurčo, CSc.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· prof. prof. Peter Ďurčo, CSc. – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Alja Lipavic Oštir - funkčné miesto profesorky

· doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. - funkčné miesto docentky

· doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD. - funkčné miesto docentkyProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – doktorandský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu ovládajú vedecké metódy lingvistického výskumu, sú schopní v plnej šírke riešiť škálu teoretických aj aplikovaných problémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne organizácie, prednášať na vysokých školách, prispievať k rozvoju vedeckého poznania v oblasti výskumu nemeckého jazyka. Ďalej sa dokážu uplatniť: 

•  v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov; 

•  v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz; 

•  pri formulovaní vývojových trendov v oblasti európskych, národných a regionálnych sociálnych politík; 

•  ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách;

• ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch; 

• v pedagogickom procese budú predstavovať kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v lingvistických disciplínach na domácich a zahraničných univerzitách.


                    

Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. vedomosti: Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z teoretických a aplikovaných lingvistických disciplín ako pragmalingvistika, korpusová lingvistika, teória gramatikalizácie, syntaktické teórie a moderná lingvistika, moderné metodologické diskurzy, jazykové kontakty a z ďalších oblastí študijného odboru slúžiacich ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v nemeckom jazyku, na kultúrno-historickú, kultúrno -teoretickú a kritickú reflexiu kultúrnych fenoménov po nemecky hovoriacej oblasti.

2. získané zručnosti:Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu.

3. profesijné kompetencieAbsolvent je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti výskumov v oblasti germanistiky a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach študijného odboru.

4. prenositeľné kompetencie: Absolvent dokáže efektívne konceptualizovať vedecké problémy a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je schopný vnímať etické a spoločenské stránky vedeckej práce, prezentovať výsledky, prispievať k rozvoju študijného odboru, a to aj s ohľadom na prax. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie.Uplatniteľnosť absolventov doktorandského stupňa štúdia

Absolvent je schopný uplatniť sa vo vedecko-výskumnej oblasti, kde sa vyžadujú hlboké odborné znalosti v oblasti konfrontačnej lingvistiky a kde sa očakávajú širšie vedomosti zo sféry spoločensko-vedných disciplín, predovšetkým na vysokých školách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako vedecký pracovník a expert nachádza uplatnenie v multidisciplinárnych vedecko-výskumných riešiteľských tímoch a rôznych vedeckých inštitúciách. Všeobecná úroveň študentov a absolventov študijného programu 3. stupňa štúdia Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vychádza z platných zásad, kritérií a všeobecnej charakteristiky profilu absolventa, definovanej vnútornou smernicou o organizovaní doktorandského štúdia na FF UCM (interná smernica č. 2/2014 v znení neskorších predpisov).


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Percentuálne hodnotenie výlučne absolventov 3.stupňa nebolo realizované, z daného dôvodu uvádzame hodnotenie uplatniteľnosti  absolventov študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii vo všeobecnosti. 

88,9% absolventov sa zamestná v oblasti študovaného alebo príbuzného odboru. 11,1% absolventov sa zamestná v inej oblasti. 88, 9% študentov deklaruje, že ich štúdium dostatočne pripravilo na prácu v danom alebo príbuznom odbore a aplikujú nadobudnuté  profesijné zručnosti a 11,1% , ktorí sa zamestnali v inej oblasti, využíva osvojené prenositeľné kompetencie.       


Ku konkrétnym štatistikám bližšie tu.

Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete