Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3.
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Mgr.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis vrátane vedeckej a pedagogickej aktivity v odbore.
 • Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania je absolvovanie magisterského študijného programu, na ktorý nadväzuje zvolený doktorandský študijný program a ktorého obsah sa zhoduje so zvoleným študijným programom v rozsahu min. 50%.
 • Prijímacie konanie je založené na prijímacej skúške a hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia –  vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D.
 • Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou a pozostáva z dvoch častí: a) preverovanie vedomostí zo všeobecnej jazykovedy, germanistiky a spoločenskovedného prehľadu o nemecky hovoriacich krajinách, b) o špecifickej orientácii na zvolenú výskumnú oblasť a tému.
 • Uchádzač o štúdium si vyberie z fakultou vopred vypísaných okruhov tém dizertačných prác alebo si po konzultácii s katedrou môže navrhnúť vlastnú tému dizertačnej práce. Na prijímaciu skúšku uchádzač prinesie stručne spracovaný náčrt projektu dizertačnej práce, zoznam preštudovanej literatúry z odboru a prehľad vlastnej publikačnej činnosti.
Aktuality
PhD.-ŠTÚDIUM NA DOSAH  
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete