Učiteľstvo NJ v kombinácii

Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je nemecký jazyk a literatúra – magisterské štúdium

Rada pre študijný program:

· predseda RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

· člen RŠP: prof. Dr. Dr. rer. nat Georg Schuppener

· členka RŠP: prof. Dr. Alja Lipavic Oštir

· študent: Adrián Haršániy (3. roč. ANNE)

· zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: PaedDr. Katarína Černá (učiteľka Gymnázium Janka Matušku Galanta)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: PaedDr. Peter Černý, PhD. (Gymnázium Janka Matušku Galanta)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu nemecký jazyk a literatúra

· prof. Dr. Dr. rer. nat Georg Schuppener

za učiteľský základ

· doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof. 


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu nemecký jazyk a literatúra:

· prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Alja Lipavic Oštir - funkčné miesto profesorky

· doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:

· doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. - funkčné miesto profesorky

· PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. - funkčné miesto docentky

· prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha. - funkčné miesto profesoraProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je nemecký jazyk a literatúra – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia nemecký jazyk a literatúra

Cieľom magisterského vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľ podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy) a pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy).


Profil absolventa

Absolvent bude mať rozvinutý komplex znalostí a vedomostí, kľúčových spôsobilosti a schopností, hodnotových postojov a osobných čŕt, ktoré mu umožnia úspešné vykonávanie povolania učiteľa, začlenenie sa do pracovných i mimopracovných spoločenských štruktúr.


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1.Vedomosti: Absolvent disponuje rozsiahlym vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra. Je oboznámený so systematickými poznatkami jazykovedných disciplín ako štylistika nemeckého jazyka, textová lingvistika, frazeológia nemeckého jazyka, paremiológia, kontrastívna lingvistika, variety nemeckého jazyka. Zároveň má znalosti z dejín nemeckej  literatúry, literárno-vedenej metodológie. Pozná aktuálne štátne vzdelávacie programy v oblasti jazyk a komunikácia, ovláda  teoretické základy projektovania, realizácie a hodnotenia výchovy a vzdelávania. Absolvent ovláda rozsiahle teoretické a praktické súvislosti obsahu vzdelávania a didaktiky vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka, pozná alternatívne formy vyučovania a stratégie učenia sa.

2. Získané zručnosti: Absolvent disponuje rozsiahlymi metodickými spôsobilosťami v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra vrátane zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií. Ovláda študovaný nemecký jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. kontrastívna lingvistika, štylistika, textová lingvistika, frazeológia a súčasná nemecká literatúra a kultúra. Vie uplatniť východiská a trendy teoretickej a metodologickej perspektívy nemeckého jazyka a literatúry.

3. Profesijné kompetencie: Absolvent je schopný aplikovať metodické princípy rozvíjania všetkých jazykových zručností. Dokáže zohľadniť interkultúrne aspekty vo vyučovaní, rozvíjať autonómiu učenia sa a samostatným a primeraným spôsobom vie  uskutočňovať pedagogické hodnotenie a evalváciu. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky. Je kompetentný realizovať skúmanie pedagogických javov v prostredí výučby nemeckého jazyka a literatúry, formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania a tiež dokáže predstaviť výsledky svojho skúmania pred odbornou komunitou v nemeckom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej verejnosti.

4.Prenositeľné kompetencie: Absolvent preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na vyučovanie cudzích jazykov vo všeobecnosti. Absolvent je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný, má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje, pozitívny postoj k svojej profesii, cieľovej skupine a vlastnému celoživotnému vzdelávaniu.

Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Po ukončení magisterského vzdelávania je absolvent pripravený na výkon povolania - učiteľ - podľa kategorizácie pedagogických zamestnancov § 19 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Absolventov/ka sa môže úspešne uplatniť ako:

· učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni nižšieho vzdelávania (II. stupeň ZŠ),

· učiteľ/ka nemeckého jazyka a literatúry na úrovni vyššieho vzdelávania (všetky typy SŠ a gymnáziá),

· odborný/á pracovník/čka v oblasti nemeckého jazyka a literatúry vo výskumných inštitúciách SAV a na vysokých školách, 

· pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,

· pracovník/čka v školských a mimoškolských zariadeniach,

· pracovník/čka školského úradu,

· odborný/á referent/ka vzdelávacích inštitúciách,

· pracovník/čka v školských inšpekčných centrách 


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave

Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020)posudzovaná v týchto kategóriách:

· Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo 39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na výkon svojej profesie.

· Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

· Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie. Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich pripravovalo štúdium.

· Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3% absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti, 46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.

Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií.  

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné magisterské štúdium
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium
Aktuality
Pozvánka na prednášku: Instrumentalisierung juristischer Fachsprache in Reichsbürger-Texten (G. Schuppener)
LITERÁRNE ČÍTANIE - Všetci sú srdečne vítaní!

Viac informácii nájdete TU
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete