Učiteľstvo NJ v kombinácii

Učiteľský kombinačný študijný program pozostávajúci z dvoch predmetov, z ktorého jeden je nemecký jazyk a literatúra – bakalárske štúdium

Rada pre študijný program:

· predseda RŠP: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof.

· člen RŠP: prof. Dr. Dr. rer. nat Georg Schuppener

· členka RŠP: prof. Dr. Alja Lipavic Oštir

· študent: Adrián Haršániy (3. roč. ANNE)

· zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: PaedDr. Katarína Černá (učiteľka Gymnázium Janka Matušku

  Galanta)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: PaedDr. Peter Černý, PhD. (Gymnázium Janka Matušku Galanta)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

za aprobáciu nemecký jazyk a literatúra

· prof. Dr. Dr. rer. nat Georg Schuppener

za učiteľský základ

· doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., mim. prof. 


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

za aprobáciu nemecký jazyk a literatúra:

· prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Alja Lipavic Oštir - funkčné miesto profesorky

· doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. - funkčné miesto docentky

za učiteľský základ:

· doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., funkčné miesto profesorky

· PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. - funkčné miesto docentky

· prof. dr. hab. Krzysztof Mariusz Rubacha., funkčné miesto profesoraProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov učiteľského kombinačného programu pozostávajúceho z dvoch predmetov, z ktorého jeden je nemecký jazyk a literatúra – bakalársky stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – aprobácia nemecký jazyk a literatúra

V bakalárskom stupni vzdelávania sú identifikované dva základné ciele vzdelávania:

1. Cieľom bakalárskeho vzdelávania v kombinačných učiteľských študijných programoch je kvalitne pripraviť absolventa na pokračovanie v magisterskom štúdiu. Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov §11 vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy a učiteľa strednej školy je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


2. Adekvátne pripraviť absolventa na výkon povolania pedagogického asistenta.


Profil absolventa
Absolvent v pozícii pedagogického asistenta dokáže podľa požiadaviek učiteľa, vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvárať rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáhať dieťaťu, žiakovi alebo skupine detí alebo žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. 


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. vedomosti: Absolvent disponuje základným vedeckým poznaním v profilovej oblasti Nemecký jazyk a literatúra a má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o nemeckom jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom, špeciálne k slovenskému jazyku. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému nemeckého jazyka, nosné údaje, pojmy, princípy a  teoretické  a  metodologické  zásady lingvistických a literárno-vedných disciplín. 

2. získané zručnosti: Absolvent ovláda nemecký jazyk na vysokej praktickej úrovni. Špecifikuje a vie dať do súvislosti poznatky z dejín literatúry po nemecky hovoriacich krajín. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie umeleckých diel.  Je schopný aplikovať jazykovedné a literárno-vedné poznatky pri pragmaticko-komunikačných aktivitách a vo vyučovaní. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. 

3. profesijné kompetencie: Absolvent má zručnosti efektívneho plánovania, projektovania, riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučovaní nemeckého jazyka a literatúry. Taktiež sa vyznačuje tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v pedagogickom kolektíve. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská a iné všeobecné a odborné obsahy v nemeckom jazyku. Je pripravený na autonómny výkon svojej profesie a ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj. Má vybudované spoločensky akceptované občianske postoje a pozitívny postoj k učiteľskej profesii a cieľovej skupine.

4. prenositeľné kompetencie:Absolvent dokáže rozvíjať vlastnú jazykovú kultúru v nemeckom jazyku a ďalej sa v ňom vzdelávať  a organizovať svoje učenie. Je schopný pracovať s informáciami a nachádzať dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti nemeckého jazykového areálu. Dokáže identifikovať a riešiť problémy a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.


Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Po ukončení bakalárskeho vzdelávania je absolvent/ka pripravený/á na výkon povolania pedagogického asistenta podľa Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Absolvent/ka bakalárskeho študijného programu je pripravený/á na pokračovanie v nadväzujúcom magisterskom stupni vzdelávania.

Absolventov/ka sa môže úspešne uplatniť ako:

· pedagogický/á pracovník/čka pre mimoškolské záujmové činnosti detí,

· pracovník/čka štátnej správy pre príslušnú oblasť,

· školský/á administratívno-metodický/á pracovník/čka (spravovanie školskej knižnice, vedenie školských

  časopisov),

· kultúrny/a a osvetový/á pracovník/čka, pracovník/čka školského úradu,

· pracovník/čka v školských inšpekčných centrách


Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov podľa študijných programov je zverejnené na webovej stránke: Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov FF UCM v Trnave


Uplatniteľnosť absolventov učiteľských kombinačných študijných programoch je podľa zrealizovaného dotazníka v roku 2020 (zahŕňal absolventov od roku 2005 do roku 2020)posudzovaná v týchto kategóriách:

· Spokojnosť so štúdiom na FF UCM v intenciách uplatniteľnosti absolventov – v tejto kategórii odpovedalo

  39,1% absolventov na škále veľmi dobrá, 45.3%skôr dobrá, 15,6% priemerná a na škále skôr zlá a zlá nebolo

  zaznamenané žiadne hodnotenie. Pozitívom je až 84,4% absolventov je spokojných s kvalitou prípravy na

  výkon svojej profesie.

· Zamestnanosť v odbore, ktorý absolventi študovali – spokojnosť absolventov to potvrdzuje aj ďalšia

  kategória, v ktorej 60,9% absolventov uviedlo, že sa zamestnali v študovanom odbore, 21,9% v čiastočne sa

  prekrývajúcom odbore a iba 17,2%v inom ako študovanom odbore.

· Prospešnosť štúdia odboru v pripravenosti na výkon povolania -v tejto kategórii 25% absolventov uviedlo

  áno, že im štúdium pomohlo v pripravenosti v zamestnaní,53,1% uviedlo skôr áno a 20,3%, skôr nie 1,6%nie.

  Negatívne odpovede vychádzajú z faktu, že nie všetci absolventi sa uplatnili v zamestnaní, na ktoré ich

  pripravovalo štúdium.

· Spokojnosť zamestnávateľa s kvalitou pripravenosti absolventov -v tejto kategórii je pozitívna, že až 45,3%

  absolventov sa vyjadrilo, na škále áno skôr že ich zamestnávateľ je spokojný s kvalitou ich pripravenosti,

  46,9% absolventov uviedlo škálu áno, 6,3% neviem posúdiť a iba 1,6% skôr nie, 0% nie.


Z uvedeného vyplýva, že štúdium v kombinačných učiteľských študijných programoch kvalitne pripravuje absolventov na výkon povolania. Rozvoj prenositeľných kompetencií a aj mnohých profesijných kompetencií umožňuje absolventom úspešne sa zamestnať aj mimo vzdelávacích inštitúcií. 

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné bakalárske štúdium 
Infolisty pre externé bakalárske štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné bakalárske štúdium
Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete