Jednoodborové štúdium

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – magisterské štúdium

Rada pre študijný program:

· predseda RŠP: prof. Peter Ďurčo, CSc.

· člen RŠP: PhDr. Ján Demčišák, PhD.

· člen RŠP: doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.

· študentka: Mgr. Iveta Káčerová (1. roč. PhD. NJKK)

· zástupkyňa z externého prostredia – absolventka: Mgr. Miroslava Najšlová, PhD. (pedagóg - BESST Trnava)

· zástupca z externého prostredia – zamestnávateľ: Dr. Dr. Fin Martensen (konateľ - Customer Service World, k.s.

  Bratislava)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

· prof. Peter Ďurčo, CSc.


Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

· prof. prof. Peter Ďurčo, CSc. – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener – funkčné miesto profesora

· prof. Dr. Alja Lipavic Oštir - funkčné miesto profesorky

· doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. - funkčné miesto docentky

· doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD. - funkčné miesto docentkyProfil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov študijného programu nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii – magisterský stupeň štúdia

Profil absolventa a ciele vzdelávania – nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii


Profil absolventa

Absolvent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii na druhom stupni ovláda študovaný nemecký jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Ovláda vedecké metódy lingvistického výskumu, je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. kontrastívna lingvistika, štylistika, textová lingvistika, frazeológia a ďalšie. Vie formulovať závery vlastného skúmania a disponuje spôsobilosťou akademického písania a tiež dokáže predstaviť výsledky svojho skúmania pred odbornou i laickou komunitou v nemeckom jazyku.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu, ale aj riadiť jednotlivcov a kolektív. Vie účinne komunikovať s rôznorodými aktérmi výkonu jeho profesie, externým prostredím a zvláda verejný prejav. Dodržiava princípy profesijnej etiky. Je sociálne angažovaný a má rozvinuté spoločensky akceptované občianske postoje.

                    


Výstupy vzdelávania v kategóriách:

1. vedomosti: Absolvent je oboznámený so systematickými poznatkami jazykovedných disciplín ako štylistika nemeckého jazyka, textová lingvistika, frazeológia nemeckého jazyka, paremiológia, kontrastívna lingvistika, variety nemeckého jazyka. Zároveň má znalosti z dejín nemeckej kultúry a literatúry, literárno-vedenej a kultúrno-vednej metodológie. Pozná metódy a princípy odborného prekladu, techniky a postupy tlmočenia v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe.

2. získané zručnosti: Absolvent ovláda študovaný nemecký jazyk v ústnej a písomnej interakcii. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať v problematike disciplín študijného odboru ako sú napr. kontrastívna lingvistika, štylistika, textová lingvistika, frazeológia a s osobitými interdisciplinárnymi presahmi do oblasti kulturológie a ďalších odborov (psychológia, právo, technika, sociológia, ekonomika, marketing a informačná technika) v rámci odbornej komunikácie. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s nemeckým jazykom, jazykovedou, literatúrou a kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky vrátane koncipovania projektov.

3. profesijné kompetencie: Absolvent ovláda prekladateľské stratégie a postupy a vie ich uplatniť v praxi, dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami. (vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov.) Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno- komunikačných technológií. Je kompetentný odborne predstavovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou v nemeckom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. 

4. prenositeľné kompetencie:Absolvent preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na jazykový, geopolitický a etnokultúrny areál po nemecky hovoriacej oblasti v dynamicky sa meniacom  sociokultúrnom  prostredí.  Pozná  právne  a etické  aspekty  v rámci profesií využívajúcich jazykové interakcie. Má rozvinuté inovatívne a tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.Uplatniteľnosť absolventov magisterského stupňa štúdia

Absolvent sa môže uplatniť:

· ako kultúrny pracovník vo vyšších územných celkoch a pracovník organizácie štátnej správy a samosprávy (koordinátor styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím, poradenská a konzultačná činnosť pre štátne, samosprávne i mimovládne organizácie),

· pri vypracúvaní expertíz a analýz v rámci národných, európskych a regionálnych inštitúcií,

· v príprave projektov medzinárodnej spolupráce v rámci malého a stredného podnikania,

· ako administratívny pracovník v medzinárodných firmách, v cestovnom ruchu, štátnych inštitúciách, pracovník v kultúrnych  inštitúciách, tlačených médiách, v rozhlase a televízii a v iných umelecko-kreatívnych odvetviach.Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Uplatniteľnosť absolventov 2. stupňa študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii je nasledovná: 88,9% absolventov sa zamestná v oblasti študovaného alebo príbuzného odboru, 11,1% absolventov sa zamestná v inej oblasti. 88,9% študentov deklaruje, že ich štúdium dostatočne pripravilo na prácu v danom alebo príbuznom odbore a aplikujú nadobudnuté profesijné zručnosti a 11,1%, ktorí sa zamestnali v inej oblasti, využíva osvojené prenositeľné kompetencie.


Ku konkrétnym štatistikám bližšie tu.

Súbory na stiahnutie:

Interný materiál FF UCM je prístupný len pre Akreditačnú agentúru. Prístup k informačným listom predmetov majú študenti FF UCM prostredníctvom akademického informačného systému.

Infolisty pre denné magisterské štúdium 
Infolisty pre externé magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre denné magisterské štúdium
Odporúčaný študijný plán pre externé magisterské štúdium

Tézy k záverečným štátnym skúškam: TU


Aktuality
VŠETCI SÚ SRDEČNE VÍTANÍ!

 
Internationale Konferenz

Synsemantika in Mehrworteinheiten 
im Deutschen und in anderen Sprachen
06. - 07. 06. 2024
Institut für Germanistik der Universität der hl. Cyrill u...
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra germanistiky
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete