Aktuality

Všetky študijné programy Katedry germanistiky sú riadne akreditované.

V procese komplexnej akreditácie boli Filozofickej fakulte UCM a Katedre germanistiky okrem Bc. a Mgr. študijných programov priznané práva aj na realizáciu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (PhD.) a realizáciu habilitačných a inauguračných konaní.

Facebook Katedry germanistiky: odkaz

...tu nájdete všetko dôležité zo života katedry...

22.05.2020

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium -


INFO


PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V ŠTUDIJNOM ODBORE 11. FILOLÓGIA - dôležité informácie

Termín podania prihlášky: do 31. júla 2020  


Prihlášku možno podať:

a) poštou na adresu: Študijné oddelenie UCM FF UCM v Trnave,

                                  Nám. J. Herdu 2

                                  917 01 Trnava


b) osobne: v podateľni UCM v Trnave


c) elektronicky + poštou


Poplatok za prijímacie konanie: 40 €

Elektronické podanie prihlášky: 35 €


Návod k elektronickému podaniu prihlášky nájdete tu: https://ff.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/


Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 220007

Konštantný symbol:0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT: SPSRSKBAXXX


Prihláška na doktorandské štúdium sa podáva s nasledovnými prílohami:

- overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe,

- vysvedčenie zo štátnej skúšky,

- stručný životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác,

- doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní v odbore).


U uchádzačov, ktorí sú absolventmi UCM sa nevyžadujú overené kópie vysokoškolského diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, kópie môžu byť aj neoverené.

Pri výberovom konaní budú uprednostnení absolventi, ktorí sa zúčastnili študentskej vedeckej konferencie.Termín prijímacieho pohovoru: 18. augusta 2020

Podmienky prijatia na doktorandské študijné programy:

O štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské štúdium.


Ďalšie informácie sú k dispozícii tu: https://www.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-20202021/  (!!! Treba si stiahnuť ZIP-súbor v časti Filozofická fakulta, konkr. časť "- do 31. júla 2020 - PhD. + témy dizertačných prác")

Vložil: Simona Fraštíková
Najstaršie >>> Staršie >
ĎALŠIE SPRÁVY
< Novšie <<< Najnovšie
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete