Charakteristika doktorandského štúdia

Študijný odbor: 2.1.23 Cudzie jazyky a kultúry
Študijný program: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Garant študijného programu: prof. Peter Ďurčo, CSc.
Spolugaranti študijného programu: doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc., mim. prof., prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
Forma a dĺžka štúdia: denná (3 roky / 6 semestrov); externá (4 rokov/ 8 semestrov)
Akademický titul: PhD. (Philosophiae doctor)


Základná charakteristika štúdia

Cudzie jazyky a kultúry je študijný odbor zo sústavy študijných odborov spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Z. č. 131/2002 Z. z.) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vo vedecko-výskumnej práci. Absolvent študijného programu tretieho stupňa (§51 ods. 3 Zákona č. 131/ 2002 Z.z.) nadobudne hlboké vedomosti založené na najnovších poznatkoch vedeckého bádania v oblasti lingvistickej metodológie a výskumu súčasného nemeckého jazyka v širokých súvislostiach.

Študijný odbor je zameraný na prípravu špičkových odborníkov, schopných uplatniť sa predovšetkým vo vedecko-výskumnej oblasti, kde sa vyžadujú hlboké odborné znalosti v oblasti všeobecnej a konfrontačnej lingvistiky a kde sa očakávajú aj širšie vedomosti zo sféry spoločenskovedných disciplín ako je filozofia a kulturológia. Dôležitou súčasťou doktorandského štúdia je aj osvojenie si poznatkov z informatiky pre potreby lingvistického bádania.


Ciele študijného programu

Cieľom študijného programu tretieho stupňa v odbore Cudzie jazyky a kultúry je zabezpečiť vzdelávanie a prípravu vysokokvalifikovaných expertov v rozsiahlej oblasti výskumu nemeckého jazyka a kultúry s dôrazom na konfrontačný prístup ku skúmaniu súčasného nemeckého jazyka v oblasti slovenj zásoby, gramatiky, pragmatiky a komunikácie.

Úlohou študijného programu je: Pripraviť pre prax (vzdelávacie, vedecké, kultúrne a osvetové inštitúcie, médiá) špičkových pracovníkov, ktorí vynikajúco ovládajú metodológiu jazykovedného výskumu, s prehľadom sa orientujú v súčasnom výskume v germanistike, majú široký prehľad v rôznych spoločenskovedných disciplínach a ovládajú moderné metódy výskumnej práce v elektronických zdrojoch.

Jadro znalostí sa v študijnom programe Nemecký jazyk a kultúra v treťom stupni vysokoškolského štúdia realizuje formou povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov študijného programu prostredníctvom individuálneho študijného plánu.

Jednotlivé povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety sú zostavené tak, aby umožnili doktorandovi získavať a následne ďalej rozvíjať poznatky v rôznych jazkovedných a spoločenskovedných disciplínach na úrovni súčasného stavu vedeckého poznania. Cieľom je, aby absolventi tretieho stupňa v programe Nemecký jazyk a kultúra boli schopní riešiť samostatné vedecko-výskumné témy, ďalej aby odovzdávali najnovšie vedecké poznatky predovšetkým v univerzitnom štúdiu na našich vysokých školách, a aby sa ako vedeckí pracovníci a experti mohli zapájať do multidisciplinárnych a medzinárodných vedecko-výskumných riešiteľských tímov.


Profil absolventa

a) Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent III. stupňa má hlboké teoretické vedomosti z metodológie jazykovedného výskumu, disponuje poznatkami o najnovšej úrovni vedeckého bádania v oblasti výskumu nemeckého jazyka a má široký spoločenskovedný základ na interdisciplinárne skúmanie vo svojej vedecko-výskmnej oblasti.

b) Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii  (III. stupeň):

 • získa hlboké teoretické poznatky z metodológie lingvistického výskumu
 • získa hlboké poznatky o súčasnom stave bádania v roznych oblastich výskumu nemeckého jazyka,
 • získa široké poznatky z rôznych spoločenskovedných disciplín, ako filozofia, etnológia, kulturológia a informatika
 • dokáže samostatne vedecky pracovať, prináša vlastné riešenia v oblasti výskumu nemeckého jazyka a kultúry,
 • výsledky svojho skúmania prezentuje dizertačnou prácou, ktorá spĺňa obsahové a formálne kritériá vedeckej monografie.


c) Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra (III. stupeň) získa:

 • zručnosť v metodológii vedeckej práce, predovšetkým schopnosť analytického a kritického myslenia,
 • schopnosť synteticky začleniť svoje jazykovedné bádanie do širšieho spoločenského a kultúrneho rámca,
 • schopnosť nachádzať obsahové väzby s inými špeciálnymi vedeckými disciplínami, osobitne s sociálnymi a humanitnými disciplínami,
 • schopnosť viesť študentov v pozícii odborného asistenta na vysokých školách.


d) Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (III. stupeň) získa:

 • schopnosť zapájať sa do vedecko-výskumných medzinárodnách a  multidisciplinárnych tímov v oblasti výskumu nemeckého jazyka v najširšom spektre výskumných tém,
 • schopnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce v písomnej aj ústnej podobe, na domácich aj zahraničných vedeckých fórach (príprava vedeckých monografií, vedeckých a odborných článkov, popularizácia vedy, aktívna účasť na sympóziách, kolokviách, panelových diskusiách a pod.)


Podmienky prijatia na doktorandské štúdium

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa podľa § 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3.
 • Povinnou súčasťou prihlášky na štúdium sú notárom overené kópie vysokoškolského diplomu (Mgr.) a vysvedčenia o štátnej skúške (prípadne potvrdenia o výsledku štátnej skúšky), potvrdenie od lekára, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, životopis vrátane vedeckej a pedagogickej aktivity v odbore.
 • Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania je absolvovanie magisterského študijného programu, na ktorý nadväzuje zvolený doktorandský študijný program a ktorého obsah sa zhoduje so zvoleným študijným programom v rozsahu min. 50%.
 • Prijímacie konanie je založené na prijímacej skúške a hodnotení výsledkov predchádzajúceho štúdia –  vykonanie jednotlivých predmetov štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce v rozsahu hodnotenia: A – D.
 • Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou a pozostáva z dvoch častí: a) preverovanie vedomostí zo všeobecnej jazykovedy, germanistiky a spoločenskovedného prehľadu o nemecky hovoriacich krajinách, b) o špecifickej orientácii na zvolenú výskumnú oblasť a tému.
 • Uchádzač o štúdium si vyberie z fakultou vopred vypísaných okruhov tém dizertačných prác alebo si po konzultácii s katedrou môže navrhnúť vlastnú tému dizertačnej práce. Na prijímaciu skúšku uchádzač prinesie stručne spracovaný náčrt projektu dizertačnej práce, zoznam preštudovanej literatúry z odboru a prehľad vlastnej publikačnej činnosti.
   
Aktuality


Katedra germanistiky si sedí s Erasmus+
Zmena v otázkach k štátnym skúškam v Bc. št. programe Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
 • Katedra germanistiky
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: beata.veiglova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 226
Sociálne siete